facebook share
facebook share
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด
จังหวัดกรุงเทพฯ ประเทศไทย
ผู้ดำเนินโครงการ :        บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด
ระยะเวลาดำเนินการ :    พ.ศ.2540-ปัจจุบัน
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด
ที่มาของโครงการ
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ปี ๒๕๓๘ เป็นบริษัทขนาดเล็กที่ดำเนินธุรกิจโดยเริ่มต้นจากการนำเข้าสินค้าต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย ต่อมาปี ๒๕๔๐ เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย บริษัทฯ ประสบปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น ๑ เท่าตัว ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงกำลังซื้อในประเทศชะลอตัวลง ทำให้ยอดขายของบริษัทฯลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกิจการของตนเอง จึงทำให้บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด สามารถผ่านวิกฤตการณ์มาได้และประสบความสำเร็จในปัจจุบัน


*เรียบเรียงมาจากหนังสือ "ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ
ขอบคุุณข้อมูลจาก สำนักงาน กปร. - ตัวอย่างความสำเร็จ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ความพอประมาณ
  - มุ่งดำเนินธุรกิจที่ชำนาญ ไม่ดำเนินธุรกิจด้านที่ตนเองไม่มีความเชี่ยวชาญ หรือไม่มีประสบการณ์
  - ขยายกิจการอย่างระมัดระวัง โดยใช้เงินกำไรสะสมและเงินกู้ในประเทศบางส่วน
  - บริหารสัดส่วนหนี้สินของบริษัทฯ ไม่เกินเงินทุน
  - บริหารกระแสเงินสดรับ (Cash Flow) ให้มากกว่าจ่าย
  - บริหารสินค้าคงคลัง (Stock) ให้น้อยที่สุด และหมุนเวียนเร็วที่สุด
   
 • ความมีเหตุผล
  - คำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกส่วนอย่างเป็นธรรม
  - พิจารณาดำเนินงานด้วยความถี่ถ้วนรอบคอบ ไม่ย่อท้อ ไร้อคติ คำนึงถึงเหตุผลและปัจจัยแวดล้อมทั้งหมด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขตามมา   
 • ความใส่ใจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  ด้านการผลิต : บริษัทฯ มีมาตรฐานรับรองในด้านคุณภาพ ได้แก่
  - มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
  - ISO 9001 : 2000 (With Design) จำนวน ๒ ครั้ง/ปี
  - มาตรฐานรับรองยุโรป (CE)
  ด้านการควบคุมคุณภาพสินค้า : ใช้มาตรฐานการรับรองคุณภาพสินค้าทั้งในและต่างประเทศเข้ามาควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน เช่น
  - การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ (Raw Material Quality Control)
  - การควบคุมคุณภาพในกระบวนการตรวจสอบ (In-Process Quality Control)
  - การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพชั้นสุดท้าย (Final Goods Quality Control)
  ด้านการจำหน่าย : มีการบริการก่อนการขายและหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ เช่นวางระบบไฟฟ้าและประปาให้กับลูกค้าก่อนการติดตั้ง ให้บริการตรวจเช็คทุก ๖ เดือนในระยะเวลา ๓ ปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  ด้านพนักงาน : มีการจัดการทางทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นธรรม มีนโยบายการจ่ายอัตราค่าจ้างสูงกว่ามาตรฐาน โดยบริษัทฯได้เข้าร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย รวมถึงมีการจ่ายโบนัสทุกปี นอกจากนั้นยังมีผลตอบแทนอื่นๆ เช่น ทุนการศึกษาต่อของพนักงาน สวัสดิการพิเศษเช่น ทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ปริญญาตรี หรือมีกิจกรรมลดค่าใช้จ่ายพนักงาน เช่น สนับสนุนให้พนักงานทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน ให้รับประทานอาหารกลางวันฟรี ทำนาข้าวชีวภาพ ปลูกผักปลอดสารพิษฯลฯ
  ด้านคู่ค้า (Supplier) : มีการเอื้อเฟื้อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างดี เช่น ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนฝ่ายเดียว ฯลฯ
  ด้านร้านค้าตัวแทนจำหน่าย : มีความสัมพันธ์กับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอย่างใกล้ชิด เช่นช่วยออกแบบพื้นที่ขายและโชว์สินค้าให้ ร่วมจัดทำป้ายโฆษณากับร้านค้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับร้านค้าอย่างต่อเนื่องฯลฯ
  ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม : ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในหลายรูปแบบ ด้านชุมชน เช่น โครงการสร้างสายใยรักบ้านเด็กอ่อนรังสิต โครงการปันน้ำใจแด่ ผู้สูงวัยบ้านพักคนชรา (รังสิต) ฯลฯด้านการศึกษา เช่น เป็นวิทยากรเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจ โครงการปันข้าวสารแด่นักเรียนชาวเขาฯลฯ ด้านอาชีพ เช่น โครงการสานฝันเด็กด้อยโอกาสให้ได้ร่วมงานกับบริษัทฯ ด้านศาสนา เช่น เผยแผ่ธรรม และทำนุบำรุงศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมเช่น เข้าร่วมเป็นคณะทำงานของมูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร ด้านสังคม จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่างๆ เช่นโครงการรณรงค์ให้พนักงานบริจาคโลหิตและบริจาคอวัยวะ ฯลฯ
   
 • มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
  - มีการดำเนินงานต่างๆ อย่างบูรณาการจนเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันผลกระทบจากภายนอกในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมมีระบบการตรวจสอบการทำงานทั้งภายในและภายนอก โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ในการหาวิธีป้องกันการรั่วไหลที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด ตลอดจนทำการประเมินระบบการควบคุมภายในองค์กร การบริหารงาน การวัดผล ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการปรับปรุงแก้ไข ส่วนระบบการตรวจสอบภายนอกองค์กร จะได้แก่ การตรวจสอบมาตรฐานการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2000 With Design จำนวน ๒ ครั้ง/ปี และการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
  - มีระบบการจัดการด้านความเสี่ยง โดยจัดตั้งหน่วยงานเพื่อจัดการด้านความเสี่ยงโดยเฉพาะทำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ขยายตลาดส่งออกมากขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยงของตลาดในประเทศ Forward อัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน โดยใช้สกุลเงินตามภูมิภาคของประเทศนั้นๆ ซื้อประกันทางด้านต่างๆ เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันชีวิต มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
  - วางแผนงานด้านการตลาดเพื่อสร้าง Global Brand ในอนาคต จะได้ยกระดับตราสินค้าในตลาดโลก โดยจัดทำแผนงานและงบประมาณในการสร้าง Brand ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เช่น จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศในประเทศใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มการส่งออกที่ดี และส่งสินค้าเข้าประกวดในเวทีโลกเพื่อยกระดับสินค้าที่ผลิตและออกแบบโดยคนไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งการได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกนี้ จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทำให้เป็นที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นจึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์และมูลค่าเพิ่มให้กับตราสินค้าจากประเทศไทย
  - มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ จะได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและสอดคล้องความต้องการของผู้บริโภค จะได้สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด
  - มีการเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting) โดยกำหนดตลาดเป้าหมายเป็นระดับกลางถึงระดับบน รวมถึงตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ที่มีความต้องการเฉพาะตัว เช่น ต้องการสินค้าประเภทดูแลสุขภาพ หรือประเภทสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองรวมทั้งมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบสนองลักษณะการใช้ชีวิตในปัจจุบัน (Life Style) เช่น รีสอร์ทริมทะเลใน Maldives, Bali, Hawaii และ Cyprus เป็นต้น
   
 • ความรู้
  - มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความรู้ และทักษะต่างๆ ของพนักงาน เช่น ส่งเสริมการศึกษาโดยให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน ส่งเสริมพนักงานใน
  ด้านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่เพื่อให้เรียนรู้งานใน
  หน้าที่ใหม่ ๆ
     - ว่าจ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ
     - สร้างหน่วยงานวิจัย และพัฒนาของตนเอง โดยทีมงานเป็นคนไทยทั้งหมด
     - คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ทำให้ในปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้นำด้าน Form, Design, Function
     - เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาเรียนรู้ เช่น ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาต่างประเทศในโครงการ Asian Management ของมหาวิทยาลัยมหิดล
     - เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานคร และภาคกลาง
   
 • คุณธรรม
  จัดทำคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
  - การรักษากฎหมาย และบรรทัดฐานของสังคม
  - ความรับผิดชอบต่อแต่ละบุคคล ต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
  - การให้ความเคารพต่อผู้อื่น
  - ความปลอดภัย สุขภาพ สภาพแวดล้อม
  - ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์
  - การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และการบริจาคเพื่อการกุศล
  - การปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจ สาธารณชน และตัวแทนองค์กรอื่นๆ
  - การปฏิบัติในเรื่องของการตลาดและการแข่งขัน
  - การปกป้องทรัพย์สิน และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญในองค์กร
  - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการทำสัญญา
  - ความซื่อสัตย์เรื่องการเงิน
  - การละเมิดกฎ การบังคับใช้กฎ และบทลงโทษ
  จัดทำโครงการส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดีมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คือ ให้ความรักผู้อื่น โดยเป้าหมายที่แท้จริงขององค์กร คือ ต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้า พนักงาน คนในสังคมและสิ่งแวดล้อม

   
  ส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดีมีการบริหารงานด้วย
  หลักธรรมาภิบาล คือ ให้ความรักผู้อื่น โดยเป้าหมายที่แท้จริงขององค์กร คือ ต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้า พนักงาน คนในสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผลสำเร็จจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 

บริษัทได้นำหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงานสังคม สิ่งแวดล้อม และในขณะเดียวกันเพื่อให้บริษัทพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมโดยทำการขยายตลาดด้านการส่งออก จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จัดตั้งหน่วยงานด้านความเสี่ยง จัดซื้อประกันภัยด้านต่างๆ รวมถึงประกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้องค์กรมีความเข้มแข็ง จะได้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสินค้าในห้องน้ำ ๑ ใน ๕ ของโลกตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

 
จุดเด่น

 • สามารถผลิตและสร้างแบรนด์ จนสารถแข่งขันได้ในระดับโลก
   
 • ผู้บริหารมีความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี โดยสามารถผสมผสานกับหลักศาสนาได้อย่างลงตัว และถ่ายทอดหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พนักงาน / บุคคลทั่วไปด้วยความเต็มใจ
   
 • เน้นการพัฒนาบุคลากรในด้านจิตใจและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
   
 • มีกิจกรรมเพื่อสังคมและให้พนักงานได้มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ

   

สรุป
บริษัทได้นำหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลของผู้มีส่วน เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงานสังคม สิ่งแวดล้อมและในขณะเดียวกันเพื่อให้บริษัทพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
Gallery
Download Documents
ตัวอย่างความสำเร็จ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง