facebook share
facebook share
ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท
หาดทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ผู้ดำเนินโครงการ :        ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท และศูนย์กีฬาดำน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ :    พ.ศ. 2550, 2552-2553
ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท
ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท
ที่มาของโครงการ
การเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540 ทำให้มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น 30-40% เนื่องจากการที่รัฐบาลประกาศลดค่าเงินบาท ทำให้การก่อสร้างโรงแรมใหม่ที่ดำเนินการไปแล้วกว่า 80 % หยุดชงักลง กิจการขาดสภาพคล่องเนื่องจากมาตรการเข้มงวดทางการเงินการคลัง ทำให้ธนาคารหยุดการให้ความช่วยเหลือ ภาวะเศรษฐกิจซบเซาทำให้จำนวนลูกค้าลดลงอย่างมาก
ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ
ขอบคุุณข้อมูลจาก สำนักงาน กปร. - ตัวอย่างความสำเร็จ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ความเป็นมาของการดำเนินโครงการ
 
“เนื่องจากการขาดกระแสเงินสดมาเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ  โดยเฉพาะเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ชุมพรคาบาน่าไม่สามารถควบคุมได้เลย”
 
การเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540 ทำให้มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น 30-40% เนื่องจากการที่รัฐบาลประกาศลดค่าเงินบาท ทำให้การก่อสร้างโรงแรมใหม่ที่ดำเนินการไปแล้วกว่า 80 % หยุดชงักลง กิจการขาดสภาพคล่องเนื่องจากมาตรการเข้มงวดทางการเงินการคลัง ทำให้ธนาคารหยุดการให้ความช่วยเหลือ ภาวะเศรษฐกิจซบเซาทำให้จำนวนลูกค้าลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน ยังเกิดอุทกภัยใหญ่ในจังหวัดชุมพร ส่งผลให้จำนวนลูกค้าซึ่งมีน้อยอยู่แล้วลดน้อยลงไปอีก ซึ่งเป็นการซ้ำเติมสภาวะขององค์กรเนื่องจากการขาดกระแสเงินสดมาเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยเฉพาะเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ชุมพรคาบาน่าไม่สามารถควบคุมได้เลย
 
 
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ  
 • ความพอประมาณ
  - พึ่งพาตนเองโดยการคิดค้นเครื่องมือผลิตสิ่งของบางอย่างขึ้นใช้เอง เช่น เครื่องคั่วกาแฟ สบู่ น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำมันไบโอดีเซล เป็นต้น
  - พึ่งพาอาศัยโดยร่วมกับพนักงานและครอบครัว ผลิตสิ่งของส่งมาขายให้กับองค์การ
  - พึ่งพิงกันโดยการนำสิ่งที่องค์กรมีอยู่มากและไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้จากชาวบ้านหรือชุมชน

  - มีการเจริญเติบโตอย่างพอเพียง โดยคำนึงถึงศักยภาพของตัวเอง พนักงาน และสภาพแวดล้อมรอบตัว เพื่อเป็นที่พักตากอากาศระดับสามดาว
  - ประกอบธุรกิจเฉพาะด้านที่ชำนาญหรือสามารถต่อยอดจากธุรกิจหลักเท่านั้น
 • ความมีเหตุผล
  สร้างระบบการดำเนินงานภายในองค์กรโดยคำนึงถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับภูมิสังคม โดยการใช้พฤติกรรมของพนักงานส่วนใหญ่เป็นแนวทางในการออกแบบระบบงาน 
  - จัดสร้างโครงสร้างองค์กรใหม่ให้เรียบง่ายไม่ซับซ้อน โดยการจ้างพนักงานที่เป็นคนในพื้นที่
  - มีการประหยัดทรัพยากรทุกประเภทเพื่อประหยัดต้นทุน และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจ เช่น - การนำวัสดุและสิ่งปฏิกูลมาใช้ประโยชน์    - ใช้วัตถุดิบที่ผลิตจากท้องถิ่นและของตนเองเป็นหลัก
  - มีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมถึงการพัฒนาขึ้นเอง
  - มีการกระจายความเสี่ยงโดยนำเสนอรูปแบบต่างๆ ของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การดำน้ำ การเยี่ยมชมแหล่งต้นน้ำ Home Stay 
 • มีภูมิคุ้มกันที่ดี
  - การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวได้เห็นและสัมผัสถึงวิถีชนบท เช่น กิจกรรมการดำนา เกี่ยวข้าวในรีสอร์ท เป็นต้น
  - มีการให้บริการที่หลากหลายเพื่อรองรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มระดับสูง เน้นไปที่กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล การดำน้ำลึกด้วยเรือขนาดใหญ่ กลุ่มระดับกลาง เน้นการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การล่องแก่ง กลุ่มลูกค้าระดับชาวบ้าน จะเน้นการเข้ามาศึกษาดูงานต่างๆ เช่น การทำนาไร้พิษ การเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ส่วนกลุ่มข้าราชการ คณะบุคคลจะเน้นการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมต่างๆ
  - มีความสามารถในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการให้บริการ
  - มีการสร้างทรัพยากรขึ้นมาแทนที่ เช่น การปลูกต้นไม้ (ธนาคารต้นไม้)
  - มีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและต่อยอดจากการร่วมมือกัน โดยผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ความรู้


   

 • ความรู้
  - ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น การนำภูมิปัญญามาปรับใช้และต่อยอดเป็นนวัตกรรม
  - ส่งเสริมให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยการติดประกาศข่าวสารให้พนักงานทราบ
  - มีการอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานเรื่องการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คุณธรรม
 • คุณธรรม
  - การให้อิสระพนักงานในการเลือกที่จะทำหน้าที่และร่วมกิจกรรม
  - ให้การดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิด เช่น ดูแลสวัสดิการในด้านต่างๆ อาทิ เช่น การศึกษา ช่วยค่ารักษาพยาบาล การดูแลเด็กและคนชรา ให้การดูแลพนักงานหลังเกษียณอายุ โดยให้รับผิดชอบงานที่เหมาะสม เป็นต้น
  - ส่งเสริมให้พนักงานทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ช่วยเหลือและไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน รวมถึงชุมชน
  - มีการรักษาสภาพแวดล้อมให้คงสภาพเดิม เช่น บริเวณชายหาดและบริเวณรีสอร์ท รวมทั้งมีการสร้างทรัพยากรขึ้นมาแทนที่ เช่น ธนาคารต้นไม้ เป็นต้น
  - ให้การสนับสนุนชุมชน
ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
 
จากการดำเนินธุรกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว ทำให้ชุมพร คาบาน่ารีสอร์ท สามารถลดต้นทุน ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 มาได้ และยังได้มีการพัฒนาการให้บริการที่แตกต่างจากที่อื่นๆโดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้
 
 

สรุป
"การนำวัสดุและสิ่งปฏิกูลมาใช้ประโยชน์, ใช้วัตถุดิบที่ผลิตจากท้องถิ่นและของตนเองเป็นหลักเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจ"

Gallery
Download Documents
ตัวอย่างความสำเร็จ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง