facebook share
facebook share
บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ผู้ดำเนินโครงการ :        บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด
ระยะเวลาดำเนินการ :    พ.ศ. 2550, 2552-2553
บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด
ที่มาของโครงการ
บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตร โดยมีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ก่อตั้งโดย นายกอบชัย ทวีเลิศนิธิ และนายสุรพล ทวีเลิศนิธิ โดยมีตลาดที่สำคัญ คือ การขายสินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม อาหาร อาทิ น้ำมันกระเทียมเจียวนำไปผลิตเป็นเครื่องปรุงรสในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังใช้กลยุทธ์ด้านการบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่น โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต้องมีมาตรฐานคุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัยสูง
ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ
ขอบคุุณข้อมูลจาก สำนักงาน กปร. - ตัวอย่างความสำเร็จ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ความเป็นมาของการดำเนินโครงการ
 
“บริษัทมุ่งมั่นผลิตอาหารที่มีคุณภาพ
ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และเป็นที่พอใจของลูกค้า
 
บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อบุกตลาดสินค้าสำหรับผู้บริโภค โดยสร้างแบรนด์ใหม่ที่ชื่อ Urban Farm (เออร์เบริ้นฟาร์ม) เป็นผลิตภัณฑ์ผักรวมอบ กึ่งสำเร็จรูปซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ และเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักคือ กลุ่มวัยทำงาน โดยมีนโยบาย คือ "บริษัทมุ่งมั่นผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และเป็นที่พอใจของลูกค้า โดยเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงาน"

 
 
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ  
 • ความพอประมาณ
  บริษัทมุ่งเน้นการใช้เงินทุนภายใน และขยายกิจการอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามกำลังทุน และความสามารถที่มีอยู่ โดยใช้ประสบการณ์ของทีมบริหารวางแผนขยายกิจการเริ่มจากทุนจดทะเบียน 12.5 ล้านบาทในปี 2541 ขยายเป็น 47.5 ล้านบาทในปี 2547 กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ โดยมีพนักงานระดับปฏิบัติการ 33 คน ที่มีความรู้ความสามารถ พนักงานทุกแผนกสามารถปรับเปลี่ยน เคลื่อนย้าย สลับทำงานกันได้ โดยสามารถผลิตสินค้าได้ถึง 3,000 ตันต่อปี บริหารจัดการด้านการตลาดโดยมียอดการขายเพิ่มขึ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง โดยมียอดขายในปี 2549 มูลค่า 131 ล้านบาท และปี 2548 มูลค่า 114 ล้านบาท 
   
 • ความมีเหตุผล
  ใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างประหยัด ได้ประโยชน์คุ้มค่า และมีการจัดการอย่างฉลาด พร้อมหาทางเพิ่มมูลค่า หรือมีการสร้างผลผลิตใหม่ขึ้นในชุมชนท้องถิ่น เช่น การแปรรูปผลผลิตทางเกษตรของสินค้าเกษตรที่มีในท้องถิ่น บริษัทเน้นการดำเนินงานด้วยนโยบายคุณภาพ โดยมีการบริหารการผลิตและการจัดการต่างๆ ที่ได้รับมาตรฐาน เช่น ระบบ HACCP , GMP และ ISO 9001:2000 มีแผนวิจัยและพัฒนาสินค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่มีพื้นฐานทางการศึกษาโดยตรงและมีเครื่องมือพร้อม ในทุกๆ ด้าน เนื่องจากต้องดูแลมาตรฐานสินค้าอย่างดี มีการประเมินวัดผลการวิจัย พัฒนา ทุกๆ 3 เดือน ดำเนินกิจการโดยสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ เช่น กระบวนการผลิตพริกไทยให้ได้กลิ่น สี ธรรมชาติ ได้ใช้เทคโนโลยีที่ผลิตและประยุกต์เอง รวมทั้งควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ให้ต่ำได้ และราคาถูก นอกจากนี้ยังได้พัฒนาเพื่อสร้าง Brand สินค้าของตัวเอง มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ถูกหลักวิชาการ และประหยัด สร้างเครื่องจักรเครื่องมือ ในการผลิตด้วยตัวเอง โดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมช่วยเหลือบางส่วน
   
 • มีภูมิคุ้มกันที่ดี
  มีการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ รวมทั้งมี morning talk ก่อนทำงานทุกวันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการพัฒนางาน มีการกระจายความเสี่ยง เพื่อบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดกับการดำเนินธุรกิจ โดยการหา ผลิตภัณฑ์ใหม่ และขยายฐานลูกค้า มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อหลีกเลี่ยงและไม่สร้างเหตุให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ ธุรกิจ เช่น มีการวางแผนการตลาด การผลิต และปรับปรุงทุก ๆ 3เดือน


 • ความรู้
  มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการผลิตสินค้าด้วยตนเอง ซึ่งเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงาน ร้อยละ 95 เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบเอง ซึ่งเป็นองค์ความรู้เฉพาะของกิจการ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า เช่น โรงงานมีสายการผลิตด้านการทอดกระเทียมและอบแห้งสินค้าเกษตร ที่ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่บริษัทได้มีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นเอง นำหลักวิชาการความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ เน้นการบริหารสินค้าคงคลังที่เหมาะสมกับกำลังการผลิต โดยมีแผนการจัดหาวัตถุดิบตามปริมาณการสั่งซื้อสินค้า พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล
   
 • คุณธรรม
  บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้เกี่ยวข้อง กับธุรกิจ ซึ่งบริษัทเน้นนโยบายสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและดำเนินการแก้ปัญหาในทันทีที่เกิดปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า ดำเนินธุรกิจด้วยความอดทน ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ รับผิดชอบ และทำประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม โดยอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานใช้ฝีมือแรงงานหรือผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่เป็นการอุดหนุนอาชีพในท้องถิ่น ดำเนินธุรกิจโดยไม่สร้างความเดือดร้อน แก่ชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
 
จากการดำเนินธุรกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว ทำให้บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัดมีการพัฒนาและเติบโต อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ทั้งด้านยอดขาย การพัฒนาของบุคลากร ระบบการทำงานที่ดีขึ้น เป็นผลสำเร็จจากการน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริง โดยอาศัยการเรียนรู้ของบุคลากรและผู้บริหารองค์กร รวมทั้งมีการช่วยเหลือสังคม ทั้งด้านการศึกษา งานประเพณีท้องถิ่น และสาธารณะประโยชน์
 

 

สรุป
"นโยบายสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและดำเนินการแก้ปัญหาในทันทีที่เกิดปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า ดำเนินธุรกิจด้วยความอดทน ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ รับผิดชอบ และทำประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม"
Gallery
Download Documents
ตัวอย่างความสำเร็จ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง