facebook share
facebook share
บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด
จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
ผู้ดำเนินโครงการ :        บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด
ระยะเวลาดำเนินการ :    พ.ศ. 2540, 2545-2546
บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด
บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด
ที่มาของโครงการ
เป็นบริษัทแปรรูปอาหารทะเล ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อ ได้แก่ น้ำพริกกุ้งเสียบ ไตปลา โดยใช้ปลาซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่น
มีพนักงาน ๔๙ คน ในปี ๒๕๔๐ ประสบวิกฤตเศรษฐกิจ จึงไปขายเฉาก๊วยที่หาดใหญ่ ด้วยความเหนื่อยยากมาก แต่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้สู้ชีวิต ปลายปี ๒๕๔๐ เศรษฐกิจที่ภูเก็ตเริ่มดี จึงกลับมาอยู่ที่ภูเก็ต ต่อมาในปี ๒๕๔๔ เกิดโรคซาร์และไข้หวัดนกระบาดจึงเกิดแนวคิดว่าภูเก็ตเมืองท่องเที่ยว (นักท่องเที่ยวปีละ ๑.๕ล้านคน) นักท่องเที่ยวจะแสวงหาของฝาก แต่ของฝากเดิมคุณภาพต่ำ ไม่มีมาตรฐานพอ จึงเริ่มศึกษาหาตัวสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตและพังงา ได้แก่ แกงไตปลา ซึ่งแม่ภรรยาจะมีภูมิปัญญามีฝีมือในเรื่องการทำไตปลาให้มีรสชาติดี ทำให้ลดค่าใช้จ่าย
ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ
ขอบคุุณข้อมูลจาก สำนักงาน กปร. - ตัวอย่างความสำเร็จ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ความเป็นมาของการดำเนินโครงการ
 
“ด้วยความเหนื่อยยากมาก แต่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นทำงาน เพื่อประชาชน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้สู้ชีวิต
 
ในปี ๒๕๔๕ ได้ก่อตั้ง "บริษัท พรทิพย์ (ซีสโตร์)" และตั้งโรงงานผลิตแปรรูปสินค้าของฝาก และในปี ๒๕๔๖ ได้รับรางวัลมาตรฐาน GMP(Good Manufacturing Practice) มาถึงปี๒๕๔๗ เกิด “สึนามิ”นักท่องเที่ยวน้อยเศรษฐกิจทรุด หน้าร้านมีการก่อสร้างถนนใหม่(ประมาณหนึ่งปีครึ่ง) จึงเร่งปรับถนนหน้าร้านโดยใช้ทุนทรัพย์ของตนเองเพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็ชะลอคนงานไว้ไม่เกิน ๕๐ คน จึงหาช่องทางการขายใหม่ โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ คือ แปรรูปกุ้งเสียบ ออกบูธสินค้าตามงานต่างๆ) ติดต่อร้านค้าในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ และเริ่มหาช่องทางตลาดส่งออก/เป็นร้าน OTOP ๕ ดาว และมีการขยายตลาดสู่สากลมากขึ้น โดยส่งไปจำหน่ายที่ฮ่องกง

 
 
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
 • ความพอประมาณ
  บริษัทมีขนาดการลงทุนเหมาะสม ไม่เน้นการทำธุรกิจเพื่อกำไรอย่างเดียว ไม่เน้นกำไรมาก ใช้กำลังแรงงานภายในท้องถิ่นไม่เกิน ๕๐ คน เน้นพนักงานมีคุณภาพ ความรู้ความสามารถ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ขยายการลงทุนและกิจการจากเงินภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้วยตนเอง เป็นการลดค่าใช้จ่าย
   
 • ความมีเหตุผล
  มีวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจ เน้นนโยบายคุณภาพทั้งการผลิตและการให้บริการ มีทรัพยากรการผลิต เน้นในเรื่องท้องถิ่นเป็นการลดค่าใช้จ่ายการทำงานระบบเปิด มีการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า พนักงานเป็นการสื่อสารแบบสองทาง-คิดค้นพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต ใช้เครื่องจักรการผลิตง่ายๆ ไม่ซ้ำซ้อนควบคู่กับมีระบบควบคุมคุณภาพความมีภูมิคุ้มกันที่ดี กระจายความเสี่ยงโดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย รักษาฐานกลุ่มลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์และ บริการมีคุณภาพสูง มีช่องทางจำหน่ายหลายทางและมั่นคง เน้นการพึ่งตนเองทั้งวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย การให้บริการ มีการทำบัญชีตามระเบียบทางราชการ มีบุคลากรเหมาะสมกับงานมีความรู้ความสามารถประกอบกับส่งเสริมคนดีคนเก่งในการทำงาน ส่งเสริมพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้ทันต่อสถานการณ์ และปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
   
 • ความรู้
  แสวงหาความรู้การทำธุรกิจ รอบรู้ รู้ลึก รู้จริงรวบรวมข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆทุกระยะ มีการวิเคราะห์ตลาด (ช่องทางจำหน่าย) ประเมินผู้แข่งขันสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่มทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยมีโครงการฝึกอบรมแก่พนักงานมีโครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายต่างๆ ชัดเจน ทั้งด้านโรงงาน ด้านการตลาดท่องเที่ยว รู้จักนำความรู้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ปรับปรุง
  ให้น่าสนใจมีประโยชน์บริโภคได้นาน
   
 • คุณธรรม
  ทำธุรกิจด้วยความอดทนมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร อย่างต่อเนื่อง มีนโยบายเน้นความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าและคู่ค้า ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สถานที่สะอาดเหมาะสม สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและการจ้างงานในท้องถิ่น เน้นรับสินค้าพื้นเมืองในท้องถิ่นและนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจ้างงานคนในท้องถิ่น การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมแก่พนักงาน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ การทำประโยชน์แก่สังคม สนับสนุนกิจกรรมเยาวชน แหล่งศึกษาดูงานของกลุ่มต่างๆ ในประเทศ ต่างประเทศ ช่วยเหลืองานการกุศลต่างๆ มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน •  
ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
 
จุดเด่นที่ทำให้บริษัท พรทิพย์(ชีสโตร์) ประสบความสำเร็จใยการดำเนินโครงการก็คือ มีความรอบรู้ รอบคอบ ในการจัดการการผลิตและให้บริการ ไม่เน้นทำธุรกิจเพื่อกำไรอย่างเดียว เน้นแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเอง และช่วยชุมชน พัฒนาธุรกิจค่อยเป็นค่อยไปให้ยั่งยืน เลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดในท้องถิ่น แปลกและน่าสนใจมาผลิตสินค้าหลากหลาย เช่นขนมเกี๊ยมโก้ย ด้วยกระบวนการผลิตที่สะอาด ถูกหลักอนามัย มีมาตรฐาน GMP, HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) คุณภาพรองรับ โดยในการผลิตจะผลิตเอง เช่น อาหารทะเลแปรรูปปรุงสมุนไพร กุ้งเสียบ / น้ำพริก / ปลาข้าวสาร / ปลาฉิ้งฉ่างมะม่วงหิมพานต์ / ขนมพื้นเมือง / สินค้าพื้นเมืองภูเก็ต นำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ความรู้ด้านน้ำพริกแกงไตปลาของแม่ภรรยามาปรับคุณภาพน้ำพริกต่างๆ และแกงไตปลา มีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งเสียบสมุนไพรทั้งความหลากหลายของอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่าย เน้นการให้บริการด้วยความเป็นกันเอง มีหลายภาษา สิ่งอำนวยความสะดวกศึกษาตลาดและความพึงพอใจของลูกค้า
 

 

สรุป
สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ถึง ๓ ครั้ง เริ่มจากทำเล็กๆ รายได้น้อย จนปัจจุบันมี Brand ของตนเองที่ชัดเจน มีรายได้ที่มั่นคง มีกำไร และสามารถดำรงธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
Gallery
Download Documents
ตัวอย่างความสำเร็จ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง